Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług jaki i zakres świadczenia usług przez Usługodawcę spółkę P.GUTOWSKA sp. jawna ul. Lipowa 32 lok. 309 usług w postaci pośrednictwa w zakupie towarów oferowanych w sklepie IKEA TARGÓWEK w Warszawie, ich transportu oraz dodatkowych usług wniesienia i montażu zakupionego towaru.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej przez Usługodawcę.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi podstawę świadczenia usług przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca – oznacza spółkę P. GUTOWSKA sp. jawna ul. Lipowa 32 lok. 309, 15-424 Białystok, NIP 5423253627, REGON 363795573, KRS 603283.
  3. Klient – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamówiła usługę u Usługodawcy.
  4. Umowa – zamówienie wykonania usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Formularz zamówienia – formularz zamieszczony na stronie internetowej przeznaczony do składania zamówień,
  6. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy zamieszczona pod adresem meblezikei.pl
  7. Przesyłka – towary umieszczone na liście zakupów zamówione przez Klienta w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę.

§ 2. Świadczenie usług.

 1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez:
  1. złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej Usługobiorcy,
  2. dołączenie do formularza zamówienia załącznika obejmującego listę zakupów w formacie .pdf wygenerowanego według instrukcji zawartej w zakładce „Jak zamawiać” strony internetowej Usługobiorcy,
  3. złożenie oświadczenia w formularzu zamówienia przez Klienta o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 2. Zamówienia usługi można również dokonać telefonicznie. Wymagane jest wówczas złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Usługobiorca kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu weryfikacji zamówienia oraz poinformowania o cenie zamówionej usługi oraz terminie jej realizacji.
 4. Usługa będzie realizowana dopiero po zatwierdzeniu przez Klienta zaproponowanej przez Usługodawcę ceny zamówionej usługi oraz terminu realizacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W odpowiedzi na zatwierdzenie o którym mowa w pkt 4 Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty email o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz w załączeniu prześle wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zatwierdzenie przez Klienta zaproponowanej przez Usługodawcę ceny zamówionej usługi oraz terminu realizacji o którym mowa w ust.4 będzie traktowane jako zgoda Klienta na rozpoczęcie świadczenia usługi w terminie wcześniejszym niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 7. Cena usługi uzależniona jest od wartości zamówionych towarów, ilości pozycji na liście zakupów oraz ich właściwości (np. szkło, wielki gabaryt, etc.), odległości i wybranych usług dodatkowych „WNIESIENIE” lub „MONTAŻ”.
 8. Wszelkie ceny zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 9. Dodatkowe usługi „WNIESIENIE” lub „MONTAŻ” można zamówić najpóźniej w momencie weryfikacji zamówienia przez Usługobiorcę.
 10. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie zatwierdzenia przez Klienta zaproponowanej przez usługobiorcę ceny wykonania usługi ( pkt 5).
 11. Zamówienia składane za pośrednictwem formularza zamówienia na stronie internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 12. Klient ma prawo do zwrotu zamawianych produktów w dowolnym momencie, zgodnie z polityką zwrotów IKEA. Usługa zwrotu towaru jest płatna zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej.

§ 3 Warunki dostawy.

 1. Dostawy Przesyłek odbywają się zgodnie z harmonogramem dostaw publikowanym na stronie internetowej
 2. O przyjęciu zamowienia do realizacji w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zamówienia nie przyjęte do realizacji w najbliższym terminie będą realizowane w kolejnym, następującym po nim terminie dostaw.
 4. Dostawy Przesyłek odbywają się w trzech turach:
  1. I tura – godz. 9-12,
  2. II tura – godz. 12-16,
  3. III tura – godz. 16-20.
 5. Usługodawca w dniu dostawy Przesyłki do godz. 9.00 poinformuje Klienta smsem o dostawie w danym dniu oraz przedziale czasowym w jakim zostanie dokonana dostawa.
 6. Usługodawca godzinę przed planowana dostawą Przesyłki informuje Klienta o tym fakcie telefonicznie. Klient powinien być dostępny pod telefonem wskazanym w zamówieniu w ustalonym terminie dostawy oraz pod wskazanym przez siebie adresem w momencie dostawy.
 7. Usługodawca dostarcza Przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres pod drzwi domu lub klatki schodowej. Obowiązek wniesienia towarów ciąży na Kliencie chyba, że skorzystał z usługi dodatkowej „WNIESIENIE”.
 8. Przed wydaniem Przesyłki Usługodawca w obecności Klienta sporządza protokół odbioru Przesyłki zawierający informacje co do zgodność towarów z zamówieniem oraz dostrzeżonych uszkodzeniach Przesyłki w czasie transportu. Protokół ten stanowi podstawę reklamacji.
 9. Klient potwierdza dostarczenie i odbiór przesyłki poprzez podpisanie protokołu odbioru przesyłki.

§ 4 Płatności.

 1. Usługodawca nie pobiera od Klienta żadnej przedpłaty przed realizacją usługi.
 2. Rozliczenie z Klientem z tytułu realizacji usługi jest dokonywane w chwili dostawy Przesyłki.
 3. Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonana usługę oraz cenę zakupu dostarczanych towarów Klient zobowiązany jest zapłacić gotówką w momencie dostawy Przesyłki do rąk przedstawiciela Usługodawcy.
 4. Klient w momencie dostawy Przesyłki po zapłaceniu wynagrodzenia Usługodawcy oraz ceny zakupu dostarczonych towarów otrzyma paragon dokumentujący zakup towarów w sklepie sieci IKEA oraz paragon za wykonaną usługę.
 5. W przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę za zakup towarów w sklepie sieci IKEA jak i za wykonaną usługę powinien tę informację zamieścić w formularzu zamówienia oraz podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
 6. Istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy za wykonana usługę oraz ceny zakupu dostarczanych towarów przelewem na rachunek Usługobiorcy. W takim przypadku dostawa Przesyłki następuje dopiero po uznaniu rachunku bankowego Usługobiorcy.
 7. Klient, który zrezygnuje z odbioru Przesyłki dostarczonej przez Usługodawcę pod wskazany adres jest zobowiązany tylko do zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy za wykonaną usługę.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady zamówionych towarów, a Klient może dochodzić swoich praw wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji wobec ich sprzedawcy tj. IKEA Retail sp. z o.o. w Jankach , na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za uszkodzenie towaru w czasie transportu oraz za dostawę towaru niezgodnego z zamówieniem stwierdzone w protokole odbioru sporządzonym w momencie dostawy Przesyłki.
 3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem Klient nie ponosi żadnych kosztów, a Usługodawca zapewni dostawę towarów nieuszkodzonych lub zgodnych z zamówieniem podczas najbliższej realizowanej dostawy.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące wykonania usługi przez Usługobiorcę.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania usług należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@meblezikei.pl lub przesłać pocztą na adres Usługobiorcy – ul. Lipowa 32 lok. 309, 15-424 Białystok.
 3. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacja musi zawierać co najmniej dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w tym imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny a w przypadku w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę i imię i nazwisko osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz usługę której reklamacja dotyczy, opis problemu stanowiącego podstawę złożonej reklamacji, ewentualnie żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Jeżeli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji prześle potwierdzenie złożenia reklamacji na adres email wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana do Klienta na wskazany adres email lub korespondencyjny jeśli tego zażądał składając reklamację.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem, tzn. osobą fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. od dnia zatwierdzenia wysokości wynagrodzenia – § 2 ust. 9 Regulaminu).
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać Usługobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy, przesyłanego przez Usługodawcę wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie (nadanie) oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy usługa objęta umową została wykonana w całości, pomimo tego, że została wykonana przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Dane osobowe

 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na zasadach kreślonych w ustawie o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług.
 2. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient jest jednak, w celu skorzystania z usługi, zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z umowy oraz dokonania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Usługodawcę innym podmiotom po wyrażeniu odrębnej zgody.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizowania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. W momencie akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, w celach statystycznych oraz marketingu własnego Usługodawcy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu do zawartej umowy ma zastosowanie Regulamin obowiązujący w momencie przyjęcia zawarcia umowy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016
Wybierz województwo na mapie, kliknij a system pokieruje Twoim zamówieniem

Terminy dostaw

Najbliższy termin dostawy:

2018/10/20

Zamówienia można składać do:

2018/10/19

Dni Godziny Minuty Sekundy
Wolne miejsce w aucie 60%